הלוואה בערבות המדינה - ״חרבות ברזל״

מסלול "חרבות ברזל" הוא מסלול ייעודי לעסקים שמטרתו לסייע בהתמודדות עם קשיים תזרים וצרכי הון חוזר עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

 

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן

 • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ. למעט במסלול "חרבות ברזל".

  1. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה. למעט במסלול "חרבות ברזל".
  2. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  3. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  4. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  5. העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  7. העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.

  מסלול לעסקים קטנים מסלול לעסקים קטנים ובינוניים מסלול לעסקים גדולים
  סכום הלוואה מרבי עד 100,000 ש״ח 500,000 ש"ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם עבור עוסק פטור עד 40,000 ש"ח 32 מיליון ₪ או 8% מהמחזור, לפי הנמוך מבניהם
  שיעור ריבית 0% שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי  יהיה במרווח שלא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים* לא רלוונטי
  בטוחה מרבית ללא עד 5% עד 10%
  תקופת החזר כוללת עד 5 שנים עד 5 שנים עד 5 שנים
  דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס) ללא דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית של 3 חודשים לכל הפחות ועד ל- 12 חודשים דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית  של 3 חודשים לכל היותר
  עמלות 0% עסק לא יידרש לשלם עמלה העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה

הגש בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה

הגש בקשה
לקבלת אשראי

רוצה לראות את העסק שלך צומח?
דבר איתנו!